Advertisement Remove all ads

एक भरकटलेले हेलिकॉप्टर आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे आयताकृती जागेत पडले आणि असे समजते ते हेलिकॉप्टर आकृतीत दाखवलेल्या तळ्यात पडण्याची संभाव्यता किती? - Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Sum

एक भरकटलेले हेलिकॉप्टर आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे आयताकृती जागेत पडले आणि असे समजते ते हेलिकॉप्टर आकृतीत दाखवलेल्या तळ्यात पडण्याची संभाव्यता किती?

Advertisement Remove all ads

Solution

हेलिकॉप्टर या प्रदेशात कोठेही पडण्याची शक्यता आहे.

दिलेल्या आकृतीत, आयताची लांबी आणि रुंदी अनुक्रमे 9 m आणि 4.5 m आहे.

∴ हेलिकॉप्टर ज्या ठिकाणी पडले त्या संपूर्ण प्रदेशाचे क्षेत्रफळ = (9 × 4.5) m2 = 40.5 m2

समजा, घटना A : हेलिकॉप्टर तळ्यात पडले.

तळे आयताकृती आहे.

तळ्याची लांबी = 9 – 6 = 3 m

तळ्याची रुंदी = 4.5 – 2 = 2.5 m

तळ्याचे क्षेत्रफळ = लांबी × रूंदी

= 3 × 2.5

= 7.5 m2

∴ P(A) = `("n"("A"))/("n"("S")) = 7.5/40.5 = 75/405 = 5/27`

∴ हेलिकॉप्टर तळ्यात पडण्याची संभाव्यता `5/27` आहे.

Concept: संभाव्यता: ओळख
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×