Advertisement Remove all ads

'दोन नाणी एकाच वेळी फेकणे' या प्रयोगासाठी नमुना अवकाश (S) व दिलेल्या घटनातील अपेक्षित निष्पत्ती लिहून कृती पूर्ण करा. i) घटना A : ही कमीतकमी एक छापा मिळण्याची आहे. ii) घटना B - Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Fill in the Blanks
Sum

'दोन नाणी एकाच वेळी फेकणे' या प्रयोगासाठी नमुना अवकाश (S) व दिलेल्या घटनातील अपेक्षित निष्पत्ती लिहून कृती पूर्ण करा.

i) घटना A : ही कमीतकमी एक छापा मिळण्याची आहे.

ii) घटना B : ही एकही छापा न मिळण्याची आहे.

कृती: दोन नाणी एकाच वेळी फेकली.

∴ S = {`square`, HT, TH, `square`}

i) घटना A: ही कमीतकमी एक छापा मिळण्याची आहे.

∴ A = {HH, `square`, TH}

ii) घटना B: ही एकही छापा न मिळण्याची आहे.

∴ B = `{square}`

Advertisement Remove all ads

Solution

दोन नाणी एकाच वेळी फेकली.

∴ S = {HH, HT, TH, TT}

i) घटना A: ही कमीतकमी एक छापा मिळण्याची आहे.

∴ A = {HH, HT, TH}

ii) घटना B: ही एकही छापा न मिळण्याची आहे. 

∴ B = {TT

Concept: निष्पत्ती (Outcome)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×