Advertisement Remove all ads

दिलेल्या विधानातील रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून विधाने सकारण स्पष्ट करा. फेरस सल्फेटचे फेरिक सल्पेटमध्ये रूपांतर ही एक ______ अभिक्रिया आहे. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

MCQ
Fill in the Blanks
Short Note

दिलेल्या विधानातील रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून विधाने सकारण स्पष्ट करा.

फेरस सल्फेटचे फेरिक सल्पेटमध्ये रूपांतर ही एक ______ अभिक्रिया आहे. 

Options

  • ऑक्सिडीकरण

  • विघटन

  • विस्थापन

  • विद्युत अपघटन

  • क्षपण

  • जस्त

  • तांबे

  • दुहेरी विस्थापन

Advertisement Remove all ads

Solution

फेरस सल्फेटचे फेरिक सल्पेटमध्ये रूपांतर ही एक ऑक्सिडीकरण अभिक्रिया आहे.

स्पष्टीकरण :

जेव्हा फेरस आयन पासून फेरिक आयन बनतो तेव्हा धनप्रभार 1 एककाने वाढतो. या प्रक्रियेत फेरस आयन एक इलेक्ट्रॉन गमावतो व फेरिक आयन तयार होतो. धातू किंवा त्यांच्या आयन मधून इलेक्ट्रॉन गमावण्याच्या प्रक्रियेला ऑक्सिडन म्हणतात.

\[\ce{2FeSO4 -> Fe2(SO4)3}\]

\[\ce{Fe^2+ + SO4^2- -> 2Fe^3+ + 3SO4^2-}\]

निव्वळ अभिक्रिया :

Fe2+ → Fe3+ + e-

फेरस    फेरिक

  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 3 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
स्वाध्याय | Q १. आ. | Page 45
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×