दिलेल्या विधानातील रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून विधाने सकारण स्पष्ट करा. फेरस सल्फेटचे फेरिक सल्पेटमध्ये रूपांतर ही एक ______ अभिक्रिया आहे. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
Fill in the Blanks
Short Note

दिलेल्या विधानातील रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून विधाने सकारण स्पष्ट करा.

फेरस सल्फेटचे फेरिक सल्पेटमध्ये रूपांतर ही एक ______ अभिक्रिया आहे. 

Options

  • ऑक्सिडीकरण

  • विघटन

  • विस्थापन

  • विद्युत अपघटन

  • क्षपण

  • जस्त

  • तांबे

  • दुहेरी विस्थापन

Advertisement Remove all ads

Solution

फेरस सल्फेटचे फेरिक सल्पेटमध्ये रूपांतर ही एक ऑक्सिडीकरण अभिक्रिया आहे.

स्पष्टीकरण :

जेव्हा फेरस आयन पासून फेरिक आयन बनतो तेव्हा धनप्रभार 1 एककाने वाढतो. या प्रक्रियेत फेरस आयन एक इलेक्ट्रॉन गमावतो व फेरिक आयन तयार होतो. धातू किंवा त्यांच्या आयन मधून इलेक्ट्रॉन गमावण्याच्या प्रक्रियेला ऑक्सिडन म्हणतात.

\[\ce{2FeSO4 -> Fe2(SO4)3}\]

\[\ce{Fe^2+ + SO4^2- -> 2Fe^3+ + 3SO4^2-}\]

निव्वळ अभिक्रिया :

Fe2+ → Fe3+ + e-

फेरस    फेरिक

Concept: रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reaction)
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

Balbharati विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 3 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
स्वाध्याय | Q १. आ. | Page 45
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×