Advertisement Remove all ads

दिलेल्या विधानातील रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून विधाने सकारण स्पष्ट करा. आम्लयुक्त पाण्यातून विद्युतप्रवाह जाऊ दिल्यास पाण्याचे ______ होते. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

MCQ
Fill in the Blanks
Short Note

दिलेल्या विधानातील रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून विधाने सकारण स्पष्ट करा.

आम्लयुक्त पाण्यातून विद्युतप्रवाह जाऊ दिल्यास पाण्याचे ______ होते. 

Options

  • ऑक्सिडीकरण

  • विघटन

  • विस्थापन

  • विद्युत अपघटन

  • क्षपण

  • जस्त

  • तांबे

  • दुहेरी विस्थापन

Advertisement Remove all ads

Solution

आम्लयुक्त पाण्यातून विद्युतप्रवाह जाऊ दिल्यास पाण्याचे विद्युत अपघटन होते.

स्पष्टीकरण :

या अभिक्रियेत हायड्रोजन व ऑक्सिजन वायू तयार होतात. विद्युत ऊर्जेच्या साहाय्याने हे अपघटन होते. म्हणून या अपघटनाला
विद्युत अपघटन म्हणतात.

\[\ce{\underset{\text{आम्लयुक्त पाणी}}{2H2O_{(l)}} ->[विदुयतपरवाह] 2H2↑ + O2↑}\]

  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Science and Technology 1 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी]
Chapter 3 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
स्वाध्याय | Q १. इ. | Page 45
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×