दिलेल्या विधानातील रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून विधाने सकारण स्पष्ट करा. आम्लयुक्त पाण्यातून विद्युतप्रवाह जाऊ दिल्यास पाण्याचे ______ होते. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
Fill in the Blanks
Short Note

दिलेल्या विधानातील रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून विधाने सकारण स्पष्ट करा.

आम्लयुक्त पाण्यातून विद्युतप्रवाह जाऊ दिल्यास पाण्याचे ______ होते. 

Options

  • ऑक्सिडीकरण

  • विघटन

  • विस्थापन

  • विद्युत अपघटन

  • क्षपण

  • जस्त

  • तांबे

  • दुहेरी विस्थापन

Advertisement Remove all ads

Solution

आम्लयुक्त पाण्यातून विद्युतप्रवाह जाऊ दिल्यास पाण्याचे विद्युत अपघटन होते.

स्पष्टीकरण :

या अभिक्रियेत हायड्रोजन व ऑक्सिजन वायू तयार होतात. विद्युत ऊर्जेच्या साहाय्याने हे अपघटन होते. म्हणून या अपघटनाला
विद्युत अपघटन म्हणतात.

\[\ce{\underset{\text{आम्लयुक्त पाणी}}{2H2O_{(l)}} ->[विदुयतपरवाह] 2H2↑ + O2↑}\]

Concept: रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reaction)
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 3: रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे - स्वाध्याय [Page 45]

APPEARS IN

Balbharati विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 3 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
स्वाध्याय | Q १. इ. | Page 45
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×