Advertisement Remove all ads

दिलेल्या विधानांसाठी समर्पक संकल्पना लिहा: जागतिक घडामोडींवर प्रभाव टाकण्याची व स्वतःचे हित साधण्याची क्षमता तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचे स्थान असलेले राज्य - - Political Science [राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Word Answer

दिलेल्या विधानांसाठी समर्पक संकल्पना लिहा:

जागतिक घडामोडींवर प्रभाव टाकण्याची व स्वतःचे हित साधण्याची क्षमता तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचे स्थान असलेले राज्य -

Advertisement Remove all ads

Solution

सॉफ्ट पॉवर

Concept: एकध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा उदय
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी]
Chapter 1 १९९१ नंतरचे जग
स्वाध्याय | Q १ (ब) (२) | Page 13
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×