Advertisement Remove all ads

ब्राझीलमधील कोणते घटक पर्यटकांना अधिक आकर्षित करतात? - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

ब्राझीलमधील कोणते घटक पर्यटकांना अधिक आकर्षित करतात?

Advertisement Remove all ads

Solution

  1. ब्राझील या देशात नैसर्गिक विविधता असून पांढऱ्या वाळूच्या पुळणी, आकर्षक व स्वच्छ सागरी किनारे, निसर्गरम्य बेटे, विविध उद्याने, ॲमेझॉन खोऱ्यातील घनदाट अरण्ये, विविध प्रकारचे प्राणी व पक्षी इत्यादी घटक आढळतात. हे पर्यावरणीय घटक पर्यावरणस्नेही पर्यटकांना आकर्षित करतात.
  2. 'ब्राझीलिया' ही ब्राझीलची नवीन राजधानी, तसेच 'रिओ दी जनेरिओ' आणि 'सावो पावलो' यांसारखी शहरेदेखील मोठ्या संख्येने पर्यटकांना आकर्षित करतात.
Concept: ब्राझीलमधील पर्यटन स्थळे
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium
Chapter 9 पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहन
खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. | Q 1
Balbharati भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 9 पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहन
स्वाध्याय | Q २. (अ) | Page 68
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×