Advertisement Remove all ads

ब्राझीलच्या पश्चिम भागात खाणकाम व्यवसायाचा विकास अल्प का झाला आहे? - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief

ब्राझीलच्या पश्चिम भागात खाणकाम व्यवसायाचा विकास अल्प का झाला आहे?

Advertisement Remove all ads

Solution

  1. ब्राझीलच्या पश्चिम भागात खनिजांचे साठे तुलनेने कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत.
  2. ब्राझीलच्या पश्चिम भागात ॲमेझॉन नदीचे खोरे आहे. येथील सदाहरित वने, प्रदेशातील दुर्गमता इत्यादी कारणांमुळे या भागातील खनिज संपत्तीचा शोध घेणे व त्यांचा वापर करणे यांवर नैसर्गिकरीत्या बंधने पडली आहेत.
  3. या प्रदेशात लोकसंख्या विरळ स्वरूपाची आहे. परिणामी, येथे खनिजांना मोठ्या प्रमाणात मागणी उपलब्ध नाही.
  4. या भागात वाहतुकीच्या सोईसुविधाही पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. म्हणून ब्राझीलच्या पश्चिम भागात खाणकाम व्यवसायाचा विकास अल्प झाला आहे.
Concept: ब्राझीलमधील आर्थिक व्यवसाय
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 8 अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय
स्वाध्याय | Q २. (अ) | Page 60
SCERT Maharashtra Question Bank भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium
Chapter 8 अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय
खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. | Q 1
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×