Advertisement Remove all ads

ब्राझीलच्या आग्नेय भागात प्रामुख्याने कोणत्या प्रकारची वस्ती आढळते? - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

ब्राझीलच्या आग्नेय भागात प्रामुख्याने कोणत्या प्रकारची वस्ती आढळते?

Advertisement Remove all ads

Solution

ब्राझीलच्या आग्नेय भागात प्रामुख्याने केंद्रित वस्ती आढळते.

Concept: ब्राझीलमधील वस्त्यांच्या आकृतिबंधाची उदाहरणे
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×