ब्राझीलच्या आग्नेय भागात प्रामुख्याने कोणत्या प्रकारची वस्ती आढळते? - Geography [भूगोल]

Advertisement
Advertisement
Advertisement
One Line Answer

ब्राझीलच्या आग्नेय भागात प्रामुख्याने कोणत्या प्रकारची वस्ती आढळते?

Advertisement

Solution

ब्राझीलच्या आग्नेय भागात प्रामुख्याने केंद्रित वस्ती आढळते.

Concept: ब्राझीलमधील वस्त्यांच्या आकृतिबंधाची उदाहरणे
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 7: मानवी वस्ती - एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 7 मानवी वस्ती
एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 1
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×