Advertisement Remove all ads

ब्राझील व भारतामधील वनांचा ऱ्हास होण्याची कारणे कोणती? - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief

ब्राझील व भारतामधील वनांचा ऱ्हास होण्याची कारणे कोणती?

Advertisement Remove all ads

Solution

ब्राझील व भारतामधील वनांचा र्हास होण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत.

  • वाढते नागरीकरण-
  1. भारत व ब्राझील या दोन्ही देशांत औद्योगिक विकासामुळे नागरी लोकसंख्येत वाढ होत आहे.
  2. या नागरीकरणामुळे अनेक नवीन शहरांचा उदय व विस्तार होत आहे. शहरांच्या विस्ताराबरोबर तेथील सुविधांसंदर्भातील नियोजन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जात आहे. उदा. भारतामध्ये नवीन शहरांचा विस्तार होत असता, तसेच शहरातील वाहतूक मार्गांचा विकास करण्यासाठी वृक्षतोड झाली आहे.
  • स्थलांतरित शेती-
  1. हा उदरनिर्वाह स्वरूपाचा शेतीप्रकार असून त्याकरता लागणारी जमीन वृक्षतोड करून किंवा जाळून मोकळी केली जाते. त्यानंतर या मोकळ्या भूखंडावर काही वर्षे शेती केली जाते. जेव्हा या जमिनीचा कस घटून उत्पादन कमी होते तेव्हा ती जागा सोडून दुसऱ्या जागी शेतीसाठी वृक्षतोड करण्यात येते.
  2. या प्रकारच्या शेतीला ब्राझीलमध्ये 'रोका' म्हटले जाते, तर ईशान्य भारतात 'झूम' म्हटले जाते.
  3. अशा प्रकारच्या शेती पद्धतीमुळे वारंवार जंगलतोड केल्यामुळे वनांचा र्हास होत जातो.
Concept: ब्राझील वन्य जीवन
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 5 नैसर्गि क वनस्पती व प्राणी
स्वाध्याय | Q ४. (ई) | Page 37
SCERT Maharashtra Question Bank भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium
Chapter 5 नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी
खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. | Q 5
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×