भौगोलिक कारणे लिहा. लोकसंख्या हे एक महत्त्वाचे संसाधन आहे. - Geography [भूगोल]

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Short Note

भौगोलिक कारणे लिहा.

लोकसंख्या हे एक महत्त्वाचे संसाधन आहे.

Advertisement

Solution

  1. कोणत्याही देशाचा आर्थिक व सामाजिक विकास हा देशाची एकूण लोकसंख्या व लोकसंख्येची गुणवत्ता या घटकांवर अवलंबून असतो.
  2. एखाद्या देशाची लोकसंख्या प्रमाणापेक्षा अधिक असेल व लोकसंख्येची गुणवत्ता निम्न असेल, तर अशा देशाचा आर्थिक व सामाजिक विकास संथ गतीने होतो.
  3. एखादया देशात लोकसंख्या पर्याप्त असेल व लोकसंख्येची गुणवत्ता उच्च असेल, तर अशा देशाचा आर्थिक व सामाजिक विकास जलद गतीने होतो. अशा प्रकारे, लोकसंख्या हे एक महत्त्वाचे संसाधन आहे.
Concept: लोकसंख्या
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 6: लोकसंख्या - स्वाध्याय [Page 45]
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×