Advertisement Remove all ads

भौगोलिक कारणे लिहा. ईशान्य ब्राझीलमध्ये वस्त्या विरळ आहेत. - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

भौगोलिक कारणे लिहा.

ईशान्य ब्राझीलमध्ये वस्त्या विरळ आहेत.

Advertisement Remove all ads

Solution

  1. ब्राझीलचा ईशान्य भाग हा ब्राझील उच्चभूमीच्या पलीकडील पर्जन्यछायेचा प्रदेश आहे.
  2. या प्रदेशात पर्जन्याचे प्रमाण केवळ ६०० मिमी आहे. त्यामळे हा भाग अवर्षणग्रस्त भाग म्हणून ओळखला जातो.
  3. पर्जन्याच्या अल्प प्रमाणामुळे या भागात शेतीचा पुरेशा प्रमाणात विकास झालेला नाही. परिणामी, या भागात विखुरलेल्या ग्रामीण वस्त्या आढळतात. म्हणून ईशान्य ब्राझीलमध्ये वस्त्या विरळ आहेत.
Concept: ब्राझीलमधील वस्त्यांच्या आकृतिबंधाची उदाहरणे
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×