Advertisement Remove all ads

भौगोलिक कारणे लिहा. देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी वाहतूक मार्गांचा विकास उपयुक्त ठरतो. - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief

भौगोलिक कारणे लिहा.

देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी वाहतूक मार्गांचा विकास उपयुक्त ठरतो.

Advertisement Remove all ads

Solution

  1. वाहतूक व दळणवळणांच्या सोयींचा विकास हा कुठल्याही देशाच्या समतोल आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकासाची एक मूलभूत गरज असते.
  2. वाहतूक व्यवस्था ही त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाची असते. वाहतुकीमुळे प्रवाशांची ने-आण, मालाची वाहतूक करता येते.
  3. रस्ते व रेल्वे वाहतुकीने दूरवरील ठिकाणे जोडली जातात.
  4. जलमार्ग हे वाहतुकीचे स्वस्त साधन आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने जलमार्गाचा उपयोग होतो.
  5. हवाईमार्गही आंतरराष्ट्रीय व्यापार व दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे.
  6. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मालांच्या वाहतुकीमुळे परकीय चलन मिळण्यास मदत होते. हे देशाच्या प्रगतीसाठी फायदेशीर ठरते.
  7. एकंदरीत, देशातील वाहतुकीमुळे आर्थिक उलाढाली व सांस्कृतिक देवाणघेवाण जलद गतीने होत असल्याने देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी वाहतूक मार्गांचा विकास उपयुक्त ठरतो.
Concept: भारतातील वाहतूक
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 9 पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहन
स्वाध्याय | Q ५. (ई) | Page 68
SCERT Maharashtra Question Bank भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium
Chapter 9 पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहन
भौगोलिक कारणे लिहा. | Q 5
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×