Advertisement Remove all ads

भौगोलिक कारणे लिहा. ब्राझीलचा उत्तरभाग घनदाट वनांनी व्यापला आहे. - Geography [भूगोल]

Short Note

भौगोलिक कारणे लिहा.

ब्राझीलचा उत्तरभाग घनदाट वनांनी व्यापला आहे.

Advertisement Remove all ads

Solution

(१) ब्राझील देशाच्या उत्तर भागात ॲमेझॉन नदीच्या खोऱ्यात वार्षिक सरासरी पर्जन्याचे प्रमाण सुमारे २००० मिमी असते व या भागातील वार्षिक सरासरी तापमान सुमारे २८° से असते.

(२) अशा प्रकारे, ब्राझील देशाच्या उत्तर भागात सर्वसाधारणपणे वर्षभर भरपूर पाऊस व सूर्यप्रकाश पडतो.

(३) या भागात वनस्पतींची वाढ झपाट्याने होते व वनस्पतींचा जीवनकाळही मोठा असतो. त्यामुळे ब्राझीलचा उत्तरभाग घनदाट वनांनी व्यापला आहे.

Concept: ब्राझील- वनस्पती
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Social Science Geography 10th Standard SSC Maharashtra State Board [भूगोल इयत्ता १० वी]
Chapter 5 नैसर्गि क वनस्पती व प्राणी
स्वाध्याय | Q ५. (अ) | Page 37
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×