Advertisement Remove all ads

भौगोलिक कारणे लिहा. भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर नैसर्गिक बंदरे कमी आहेत. - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

भौगोलिक कारणे लिहा.

भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर नैसर्गिक बंदरे कमी आहेत.

Advertisement Remove all ads

Solution

  1. भारताचा पूर्व किनारा बंगालच्या उपसागराला लागून असून हा किनारा नद्यांच्या संचयनाने बनला आहे.
  2. या किनाऱ्याला अनेक पूर्ववाहिनी नद्या पश्चिम व पूर्व घाटातून येऊन मिळतात. जमिनीच्या मंद उतारामुळे त्यांचा वेग कमी असतो. त्यांनी वाहून आणलेल्या गाळाचे किनाऱ्यावर संचयन होऊन नद्यांच्या मुखाशी त्रिभुज प्रदेश आढळतात, हा किनारा उथळ बनला आहे.
  3. नैसर्गिक बंदराकरता खोल व दंतूर किनारा हे घटक महत्त्वाचे असतात; मात्र ही भौगोलिक स्थिती पूर्व किनाऱ्यावर आढळत नाही.
    परिणामी, भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर नैसर्गिक बंदरे कमी आहेत.
Concept: भारताची प्राकृतिक रचना
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 3 प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
स्वाध्याय | Q ४. (इ) | Page 23
SCERT Maharashtra Question Bank भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium
Chapter 3 प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली
भौगोलिक कारणे लिहा. | Q 3
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×