Advertisement Remove all ads

भारतात कोणत्या नदीच्या खोऱ्यात लोकसंख्या वितरण जास्त आहे? - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

भारतात कोणत्या नदीच्या खोऱ्यात लोकसंख्या वितरण जास्त आहे?

Advertisement Remove all ads

Solution

भारतात गंगा नदीच्या खोऱ्यात लोकसंख्या वितरण जास्त आहे.

Concept: भारताची लोकसंख्या
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×