Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 5th Standard
Advertisement Remove all ads

बदकाने मिनूला काय सांगितले? - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

बदकाने मिनूला काय सांगितले?

Advertisement Remove all ads

Solution

बदकाला मिनूचे कौतुक वाटले. बदक मिनूला म्हणाले, "मिनू, तू माझी पिसं देण्यासाठी इतक्या दूर आलीस, म्हणून ही पिसं तुझ्याजवळच ठेव. एकदा पिसं गळून पडली, कि ती पुन्हा जोडली जात नाहीत. तुला अशीच वेगवेगळी पिसं सापडली तर ती तू सांभाळून ठेव."

Concept: गद्य (5th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 5th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ५ वी]
Chapter 4 हि पिसे कोणाची ?
स्वाध्याय | Q १. (उ) | Page 6
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×