B(k, -5) आणि C(1, 2) या रेषेचा चढ 7 असेल तर k ची किंमत काढा. - Mathematics 2 - Geometry [गणित २ - भूमिती]

Advertisements
Advertisements
Sum

B(k, -5) आणि C(1, 2) या रेषेचा चढ 7 असेल तर k ची किंमत काढा.

Advertisements

Solution

B(x1, y1) = B(k, –5), C(x2, y2) = C(1, 2)

येथे, x1 = k, x2 = 1, y1 = –5, y2 = 2  

रेषा BC चा चढ = `(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1) = (2 - (-5))/(1 - k)`

= `(2 + 5)/(1 - k) = 7/(1 - k)`

परंतु, रेषा BC चा चढ 7 आहे. …....[पक्ष]

∴ 7 = `7/(1 - k)`

∴ 7(1 – k) = 7

∴ 1 – k = `7/7`

∴ 1 – k = 1

∴ k = 0 

Concept: रेषेचा चढ (Slope of a line)
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 5: निर्देशक भूमिती - सरावसंच 5.3 [Page 122]

APPEARS IN

RELATED QUESTIONS

खाली दिलेल्या बिंदूंतून जाणाऱ्या रेषेचा चढ काढा.

A(2, 3) आणि B(4, 7)


खाली दिलेल्या बिंदूंतून जाणाऱ्या रेषेचा चढ काढा.

E(-4, -2) आणि F(6, 3)


A(1, -1), B(0, 4), C(-5, 3) हे त्रिकोणाचे शिरोबिंदू आहेत, तर प्रत्येक बाजूचा चढ काढा. 


खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, हे ठरवा. 

A(-1, -1), B(0, 1), C(1, 3)


खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, हे ठरवा. 

D(-2, -3), E(1, 0), F(2, 1)


खालीलपैकी ______ हा बिंदू X - अक्षावर आरंभबिंदूच्या उजवीकडे आहे.


एका रेषेने X - अक्षाच्या धन दिशेशी 30° चा कोन केला आहे, म्हणून त्या रेषेचा चढ ______ आहे. 


खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, ते ठरवा.

A(0,2) , B(1,-0.5), C(2,-3)


खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, ते ठरवा.

P(1, 2) , Q`(2, 8/5)` , R`(3, 6/5)`


A(1,7), B(6,3) C(0,-3) आणि D(-3,3) हे शिरोबिंदू असलेला एक चौकोन आहे. त्या चौकोनाच्या प्रत्येक कर्णाचा चढ काढा. 


Share
Notifications      Forgot password?
Use app×