Advertisement Remove all ads

'अंकिला मी दास तुझा' या संतवाणीच्या आधारे खालील कृती केव्हा घडतात ते लिहा. हरिणी चिंतित होत ______. - Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

'अंकिला मी दास तुझा' या संतवाणीच्या आधारे खालील कृती केव्हा घडतात ते लिहा.

हरिणी चिंतित होत ______.

Advertisement Remove all ads

Solution

हरिणी चिंतित होत जंगलात वणवा लागताच हरिणी आपल्या पाडसाकरता चिंतित होते.

Concept: पद्य (10th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati मराठी - अक्षरभारती इयत्ता १० वी Marathi - Aksharbharati 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Second Language
Chapter 2.1 संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा-संत नामदेव
कृती | Q (१)(ई) | Page 3
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×