Advertisement Remove all ads

अल्कधर्मी मृदा धातूंची संयुजा 2 आहे. म्हणजे त्यांची आधुनिक आवर्तसारणीतील जागा ______ मध्ये आहे. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

MCQ
Fill in the Blanks

अल्कधर्मी मृदा धातूंची संयुजा 2 आहे. म्हणजे त्यांची आधुनिक आवर्तसारणीतील जागा ______ मध्ये आहे.

Options

  • गण 2

  • गण 16

  • आवर्त 2

  • डी-खंड

Advertisement Remove all ads

Solution

अल्कधर्मी मृदा धातूंची संयुजा 2 आहे. म्हणजे त्यांची आधुनिक आवर्तसारणीतील जागा गण 2 मध्ये आहे.

  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Science and Technology 1 10th Standard SSC Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी]
Chapter 2 मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण
स्वाध्याय | Q २. आ. | Page 28
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×