Advertisement Remove all ads

ऐतिहासिक ठिकाण, व्यक्ती, घटना यासंबंधीचे नाव लिहा. भारतात सर्वप्रथम आलेले युरोपीय - ______ - History [इतिहास]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Word Answer

ऐतिहासिक ठिकाण, व्यक्ती, घटना यासंबंधीचे नाव लिहा.

भारतात सर्वप्रथम आलेले युरोपीय - ______

Advertisement Remove all ads

Solution

भारतात सर्वप्रथम आलेले युरोपीय - पोर्तुगीज

Concept: मराठी सत्तेचे वसाहतवादविरोधी धोरण - पोर्तुगीज - मराठे
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी]
Chapter 4 वसाहतवाद आणि मराठे
स्वाध्याय | Q २ (अ) १. | Page 31
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×