Maharashtra State BoardHSC Science (General) 11th
Advertisement Remove all ads

अभिव्यक्ती. शालूला सदाने का साथ दिली असावी ते स्पष्ट करा. - Marathi

Short Note

अभिव्यक्ती.

शालूला सदाने का साथ दिली असावी ते स्पष्ट करा.

Advertisement Remove all ads

Solution

'ध्यानीमनी' या नाट्य उताऱ्यात शालू वहिनी व सदा या अपत्यहीन जोडप्यांची दोन मोठी स्वगते नाटककार प्रशांत दळवी यांनी सादर केली आहेत. त्यांतून दोघांच्याही मनाची घुसमट आपल्याला प्रकर्षाने जाणवते.
'मोहित' प्रत्यक्ष असल्याचा भास जेव्हा शालूवहिनीला होतो, तेव्हा सदा हादरतो. तिच्या हवेतल्या गप्पा ऐकून दोन दिवस तो घरी येत नाही. पण जेव्हा त्याला कळते की दोन दिवस शालू जेवली नाही व नसलेल्या मोहितलाही दूध मिळाले नाही; तेव्हा तो गलबलून जातो. नसलेल्या बाळाच्या बापाची जबाबदारी शालू त्याच्यावर सोपवते. तेव्हापासून तिच्या पदराआड एक जावळ असलेले बाळ लपलेय, असे त्यालाही वाटू लागले. शालूचा चेहरा खुललेला पाहून तिच्या या भासमय जगाला साथ
देण्याचे त्याने ठरवले, शालूला दोषी ठरवणे सदाला मान्य नव्हते. म्हणून रडत, कण्हत कोरडे आयुष्य जगण्यापेक्षा तिला साथ देण्याचा सोपा मार्ग सदाने निवडला, शालूच्या तीव्र इच्छेला प्रमाण मानून दुसऱ्याला जगण्याचे जीवनसत्त्व कल्पनेतून का होईना, पण दयायचा सदाने निश्चय केला व शालला त्याने साथ दिली.

Concept: वाड्मयप्रकार (11th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board
Chapter 3.02 ध्यानीमनी
कृती | Q (५) (अ) | Page 78
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×