ΔABC मध्ये B - D – C आणि BD = 7, BC = 20 तर खालील गुणोत्तरे काढा. A(ΔABD)A(ΔADC) A(ΔABD)A(ΔABC) A(ΔADC)A(ΔABC) - Mathematics 2 - Geometry [गणित २ - भूमिती]

Advertisements
Advertisements
Sum

ΔABC मध्ये B - D – C आणि BD = 7, BC = 20 तर खालील गुणोत्तरे काढा.

 1. `("A"(Δ"ABD"))/("A"(Δ"ADC"))`
 2. `("A"(Δ"ABD"))/("A"(Δ"ABC"))`
 3. `("A"(Δ"ADC"))/("A"(Δ"ABC"))`

Advertisements

Solution

AE ⊥ BC काढा, B-E-C

BC = BD + DC ....[B-D-C]

∴ 20 = 7 + DC

∴ DC = 20 - 7 = 13

 1. ΔABD आणि ΔADC ची AE ही समान उंची आहे.
  `("A"(Δ"ABD"))/("A"(Δ"ADC")) = "BD"/"DC"` ....[समान उंचीचे त्रिकोण]
  ∴ `("A"(Δ"ABD"))/("A"(Δ"ADC")) = 7/13`
 2. ΔABD आणि ΔABC ची AE ही समान उंची आहे.
  `("A"(Δ"ABD"))/("A"(Δ"ABC")) = "BD"/"BC"`...[समान उंचीचे त्रिकोण]
  ∴ `("A"(Δ"ABD"))/("A"(Δ"ABC")) = 7/20` .
 3. ΔADC आणि ΔABC ची AE ही समान उंची आहे.
  `("A"(Δ"ADC"))/("A"(Δ"ABC")) = "DC"/"BC"`...[समान उंचीचे त्रिकोण]
  ∴ `("A"(Δ"ADC"))/("A"(Δ"ABC")) = 13/20` 
Concept: दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांच्या गुणोत्तराचे गुणधर्म
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 1: समरूपता - संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 [Page 27]

APPEARS IN

Balbharati Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी]
Chapter 1 समरूपता
संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 2. | Page 27

RELATED QUESTIONS

एका त्रिकोणाचा पाया 9 आणि उंची 5 आहे. दुसऱ्या त्रिकोणाचा पाया 10 आणि उंची 6 आहे, तर त्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर काढा.


दिलेल्या आकृती मध्ये BC ⊥ AB, AD ⊥ AB, BC = 4, AD = 8 तर `("A(ΔABC)")/("A(ΔADB)")` काढा.


दिलेल्या आकृती मध्ये रेख PS ⊥ रेख RQ रेख QT ⊥ रेख PR. जर RQ = 6, PS = 6, PR = 12 तर QT काढा.

 


समान उंचीच्या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर 2 : 3 आहे, लहान त्रिकोणाचा पाया 6 सेमी असेल तर मोठ्या त्रिकोणाचा संगत पाया किती असेल?


आकृती मध्ये PM = 10 सेमी A(ΔPQS) = 100 चौसेमी A(ΔQRS) = 110 चौसेमी तर NR काढा.


जर ∆XYZ ~ ∆PQR, तर `"XY"/"PQ" = "YZ"/"QR"` = ?


आकृतीमध्ये, AB लंब BC आणि DC लंब BC, AB = 6, DC = 4, तर `("A"(Delta"ABC"))/("A"(Delta"BCD"))` = ?


आकृतीमध्ये, दिलेल्या माहितीवरून ∠ABC = 90°, ∠DCB = 90°, AB = 6, DC = 8, तर `("A"(Delta"ABC"))/("A"(Delta"BCD"))` किती? 


∆ABC मध्ये, B-D-C आणि BD = 7, BC = 20, तर खालील गुणोत्तर काढा.

`("A"(Delta"ADC"))/("A"(Delta"ABC"))`

 


वास्तू विशारदाकडे इमारतीची प्रतिकृती आहे. प्रत्यक्ष इमारतीची लांबी 1 मीटर असल्यास प्रतिकृतीची लांबी 0.75 सेमी असेल, तर 22.5 मीटर लांबी आणि 10 मीटर उंची असलेल्या इमारतीच्या प्रतिकृतीची लांबी व उंची काढा.


Share
Notifications      Forgot password?
Use app×