आकृती मध्ये, केंद्र C असलेल्या वर्तुळावर G, D, E आणि F हे बिंदू आहेत. ∠ECF चे माप 70° आणि कंस DGF चे माप 200° असेल, तर कंस DE आणि कंस DEF यांची मापे ठरवा. - Mathematics 2 - Geometry [गणित २ - भूमिती]

Advertisements
Advertisements
Sum

आकृती मध्ये, केंद्र C असलेल्या वर्तुळावर G, D, E आणि F हे बिंदू आहेत. ∠ECF चे माप 70° आणि कंस DGF चे माप 200° असेल, तर कंस DE आणि कंस DEF यांची मापे ठरवा.

 

Advertisements

Solution

C केंद्रबिंदू असलेल्या वर्तुळामध्ये G, D, E आणि F हे बिंदू वर्तुळावर आहेत.

m(कंस EF) = m∠ECF .....[लघुकंसाच्या मापाची व्याख्या]

∴ m(कंस EF) = 70°

i. m(कंस DE) + m(कंस DGF) + m(कंस EF) = 360° ....[वर्तुळाचे माप 360° असते.]

∴ m(कंस DE) = 360° - m(कंस DGF) - m(कंस EF)

= 360° - 200° - 70°

m(कंस DE) = 90°

ii. m(कंस DEF) = m(कंस DE) + m(कंस EF)  ....[कंसांच्या मापांच्या बेरजेचा गुणधर्म]

= 90° + 70°

m(कंस DEF) = 160°

Concept: वर्तुळ कंस
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 3: वर्तुळ - सरावसंच 3.3 [Page 63]

RELATED QUESTIONS

आकृती मध्ये, केंद्र O असलेल्या वर्तुळाच्या जीवा AB ची लांबी वर्तुळाच्या त्रिज्येएवढी आहे. तर

(1) ∠AOB
(2) ∠ACB
(3) कंस AB आणि
(4) कंस ACB यांची मापे काढा.


अर्ध वर्तुळकंसाचे माप किती असते?


केंद्र O असलेल्या वर्तुळाचे A, B, C हे तीन बिंदू आहेत. कंस BC आणि कंस AB यांची मापे अनुक्रमे 110° आणि 125° असतील, तर कंस AC चे माप काढा? 

 


सोबतच्या आकृतीत, O वर्तुळकेंद्र आहे, तर दिलेल्या माहितीवरून सारणी पूर्ण करा.

वर्तुळकंसाचा प्रकार वर्तुळकंसाचे नाव वर्तुळकंसाचे माप
लघुकंस ______ ______
विशालकंस ______ ______

खालील आकृतीमध्ये, केंद्र C असलेल्या वर्तुळावर G ,D, E आणि F हे बिंदू आहेत. ∠ECF चे माप 70° आणि कंस DGF चे माप 200° असेल, तर कंस DE आणि कंस DEF यांची मापे काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

m(कंस EF) = ∠ECF ...........[लघुकंसाच्या मापाच्या व्याख्येनुसार]

∴ m(कंस EF) = `square`

परंतु, m(कंस DE) + m(कंस EF) + m(कंस DGF) = `square` ..............[पूर्ण वर्तुळाचे माप]

∴ m(कंस DE) = `square`

m(कंस DEF) = m(कंस DE) + m(कंस EF)

∴ m(कंस DEF) = `square`


आकृतीमध्ये, केंद्र C असलेल्या वर्तुळात m(कंस AXB) = 100°, तर केंद्रीय ∠ACB आणि m(कंस AYB) यांची मापे काढा.

 


आकृतीमध्ये, O केंद्र असलेल्या वर्तुळात ∠AOB = 90°, ∠ABC = 30°, तर ∠CAB किती?

 


Share
Notifications      Forgot password?
Use app×