आकृती मध्ये, जीवा AB ≅ जीवा CD, तर सिद्ध करा - कंस AC ≅ कंस BD - Mathematics 2 - Geometry [गणित २ - भूमिती]

Advertisements
Advertisements
Theorem

आकृती मध्ये, जीवा AB ≅ जीवा CD, तर सिद्ध करा - कंस AC ≅ कंस BD

Advertisements

Solution

जीवा AB ≅ जीवा CD  ....[पक्ष]

∴ कंस AB ≅ कंस CD ....[एकाच वर्तुळाच्या एकरूप जीवांचे संगत कंस एकरूप असतात.]

∴ m(कंस AB) = m(कंस CD)

∴ m(कंस AC) + m(कंस BC) = m(कंस BC) + m(कंस BD) .....[कंसांच्या मापांच्या बेरजेचा गुणधर्म]

∴ m(कंस AC) = m(कंस BD)

∴ कंस AC ≅ कंस BD

Concept: कंसांच्या मापांच्या बेरजेचा गुणधर्म
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 3: वर्तुळ - Q ६

RELATED QUESTIONS

आकृती मध्ये ΔQRS समभुज आहे. तर दाखवा की -

(1) कंस RS ≅ कंस QS ≅ कंस QR

(2) कंस QRS चे माप 240° आहे.


सोबतच्या आकृतीत, केंद्र O असलेल्या वर्तुळाच्या रेख PQ आणि रेख RS या एकरूप जीवा आहेत. जर ∠POR = 70° आणि m(कंस RS) = 80°, तर -

(1) m(कंस PR) किती?

(2) m(कंस QS) किती?

(3) m(कंस QSR) किती?


एकाच वर्तुळाच्या एकरूप कंसांच्या संगत जीवा एकरूप असतात हे प्रमेय रिकाम्या जागा भरून पूर्ण करा.

पक्ष : केंद्र B असलेल्या वर्तुळात कंस APC ≅ कंस DQE

साध्य : जीवा AC ≅ जीवा DE

सिद्धता : ΔABC आणि ΔDBE यांमध्ये,

बाजू AB ≅ बाजू DB ….........`square`

बाजू BC ≅ बाजू `square` ........`square`

∠ABC ≅ ∠DBE ...............[एकरूप कंसांची व्याख्या]

ΔABC ≅ ΔDBE .......................`square`

जीवा AC ≅ जीवा DE ..........[एकरूप त्रिकोणांच्या संगत बाजू] 


'O' केंद्र असलेल्या वर्तुळाच्या जीवा AB व जीवा CD एकरूप आहेत. जर M(कंस AB) = 120°, तर M(कंस CD) काढा.


Share
Notifications      Forgot password?
Use app×