आकृती मध्ये, बिंदू Q हा स्पर्शबिंदू आहे. जर PQ = 12, PR = 8, तर PS = किती? RS = किती? - Mathematics 2 - Geometry [गणित २ - भूमिती]

Advertisements
Advertisements
Sum

आकृती मध्ये, बिंदू Q हा स्पर्शबिंदू आहे. जर PQ = 12, PR = 8, तर PS = किती? RS = किती?

 

Advertisements

Solution

i. किरण PQ ही वर्तुळाची Q बिंदूत स्पर्श करणारी स्पर्शिका आहे आणि रेख PS  ही छेदिका आहे.  ......[पक्ष]

∴ PR × PS = PQ....[स्पर्शिका-छेदिका रेषाखंडांचे प्रमेय]

∴ 8 × PS = 122

∴ 8 × PS = 144

∴ PS = `144/8`

PS = 18 एकक 

ii. आता, PS = PR + RS  .....[P - R - S]

∴ 18 = 8 + RS

∴ RS = 18 - 8

RS = 10 एकक 

Concept: स्पर्शिका छेदिका रेषाखंडांचे प्रमेय
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 3: वर्तुळ - सरावसंच 3.5 [Page 82]
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×