आकृती मध्ये, AB = 3.6, AC = 9.0, AD = 5.4 तर AE = किती? - Mathematics 2 - Geometry [गणित २ - भूमिती]

Advertisements
Advertisements
Sum

आकृती मध्ये, AB = 3.6, AC = 9.0, AD = 5.4 तर AE = किती?

Advertisements

Solution

AB × AC = AD × AE .......[जीवांच्या बाह्यछेदनाचे प्रमेय]

∴ 3.6 × 9.0 = 5.4 × AE

∴ AE = `(3.6 xx 9.0)/5.4`

∴ AE = 6 एकक 

Concept: जीवांच्या बाह्यछेदनाचे प्रमेय
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 3: वर्तुळ - संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 [Page 88]

APPEARS IN

Balbharati Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी]
Chapter 3 वर्तुळ
संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 16. (3) | Page 88

RELATED QUESTIONS

आकृती मध्ये, जर PQ = 6, QR = 10, PS = 8 तर TS = किती?

 


प्रत्येक उपप्रश्नासाठी चार पर्यायी उत्तरे दिली आहेत. त्यांपैकी अचूक पर्याय निवडा. 

एकाच वर्तुळावर बिंदू A, B, C असे आहेत, की m(कंस AB) = m(कंस BC) = 120°, दोन्ही कंसात B शिवाय एकही बिंदू सामाईक नाही. तर ΔABC कोणत्या प्रकारचा आहे? 


आकृती मध्ये, m(कंस CE) = 54°, m(कंस BD) = 23°, तर ∠CAE = किती? 


आकृती मध्ये, AB = 4.2, BC = 5.4, AE = 12.0 तर AD = किती?


आकृतीमध्ये, जीवा PQ आणि जीवा RS एकमेकींना बिंदू T मध्ये छेदतात, तर m∠STQ = `1/2`m(कंस PR) + m(कंस SQ)] हे सिद्ध करण्यासाठी खालील चौकटी भरून कृती पूर्ण करा.

सिद्धता:

m∠STQ = m∠SPQ + `square` .....[त्रिकोणाच्या बाह्य कोनाचे प्रमेय]

= `1/2`m(कंस SQ) + `square` ..........[अंतर्लिखित कोनाचे प्रमेय]

= `1/2[square + square]`


वरील आकृतीत, m(कंस DXE) = 105°, m(कंस AYC) = 47°, तर ∠DBE चे माप काढा.


Share
Notifications      Forgot password?
Use app×