एका वस्तूचे वस्तुमान व पृथ्वीवरील वजन अनुक्रमे 5 kg व 49 N आहेत. जर चंद्रावर g चे मूल्य पृथ्वीच्या एक षष्ठांश असेल तर त्या वस्तूचे वस्तुमान व वजन चंद्रावर किती असेल? - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisements
Advertisements
Sum

एका वस्तूचे वस्तुमान व पृथ्वीवरील वजन अनुक्रमे 5 kg व 49 N आहेत. जर चंद्रावर g चे मूल्य पृथ्वीच्या एक षष्ठांश असेल तर त्या वस्तूचे वस्तुमान व वजन चंद्रावर किती असेल?

Advertisements

Solution

दिलेले :

m = 5 kg, W = 49 N, g (चंद्रावर) = g (पृथ्वीवर)/6, m (चंद्रावर) = ?, W (चंद्रावर) = ?

(i) वस्तूचे चंद्रावर वस्तुमान = वस्तूचे पृथ्वीवर वस्तुमान : 5 kg.

(ii) W = mg

∴ W(चंद्रावर)/W(पृथ्वीवर)

= mg(चंद्रावर)/mg(पृथ्वीवर)

= g(चंद्रावर)/g(पृथ्वीवर)

∴ W (चंद्रावर)

= W(पृथ्वीवर) x g(चंद्रावर)/g(पृथ्वीवर)

= 49 N × `1/6` = 8.167 N.

Concept: वस्तुमान व वजन (Mass and Weight)
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 1: गुरुत्वाकर्षण - स्वाध्याय [Page 15]

RELATED QUESTIONS

वजन व वस्तुमान यातील फरक काय आहे?


ग्रह ‘क’ ची त्रिज्या ‘ख’ ग्रहाच्या त्रिज्येच्या अर्धी आहे. ‘क’ चे वस्तुमान MA आहे. जर ‘ख’ ग्रहावरील g चे मूल्य ‘क’ ग्रहावरील मूल्याच्या अर्धे असेल तर ‘ख’ ग्रहाचे वस्तुमान किती असेल?


पृथ्वीचे वजन 6 x 1024 kg आहे व तिचे सूर्यापासूनचे अंतर 1.5 x 1011 m आहे. जर त्या दोन्हीमधील गुरुत्व बल 3.5 x 1022 N असेल तर सूर्याचे वस्तुमान किती?


एखाद्या वस्तूचे पृथ्वीवरील वस्तुमान व वजन मंगळावरही तेवढेच असतील का? का?


कोणत्याही वस्तूचे चंद्रावरील वजन पृथ्वीवरील वजनाच्या जवळजवळ ______ आहे.


पृथ्वीवरील 60 N वजनाच्या व्यक्तीचे चंद्रावरील वजन साधारण ______ असेल.


वस्तुमान हे वस्तूच्या जडत्वाचे गुणात्मक माप आहे.


फरक स्पष्ट करा.

वस्तुमान आणि वजन 


Share
Notifications      Forgot password?
Use app×