Advertisement Remove all ads

एका वर्षाच्या कालावधीत देशाच्या सर्व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांची पद्धतशीरपणे केलेली नोंदणी. - Economics [अर्थशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

एका वर्षाच्या कालावधीत देशाच्या सर्व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांची पद्धतशीरपणे केलेली नोंदणी.

Advertisement Remove all ads

Solution

एका वर्षाच्या कालावधीत देशाच्या सर्व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांची पद्धतशीरपणे केलेली नोंदणी- व्यवहारतोल

Concept: व्यापारतोल
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2022 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी]
Chapter 10 भारताचा विदेशी व्यापार
आर्थिक पारिभाषिक शब्द | Q 2
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×