Advertisement Remove all ads

एका कॅलरीमापीचे वस्तुमान 100 g असून विशिष्ट उष्माधारकता 0.1 kcal/kg °C आहे. त्यामध्ये 250 g वस्तुमानाचा, 0.4 kcal/kg °C विशिष्ट उष्माधारकतेचा, व 30°C तापमानाचा द्रव पदार्थ आहे. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Sum

एका कॅलरीमापीचे वस्तुमान 100 g असून विशिष्ट उष्माधारकता 0.1 kcal/kg °C आहे. त्यामध्ये 250 g वस्तुमानाचा, 0.4 kcal/kg °C विशिष्ट उष्माधारकतेचा, व 30°C तापमानाचा द्रव पदार्थ आहे. त्यामध्ये जर 10 g वस्तुमानाचा, 0°C तापमानाचा बर्फाचा खडा टाकला तर मिश्रणाचे तापमान किती होईल?

Advertisement Remove all ads

Solution

दिलेले :

m= 100 g, c= 0.1 cal/g. °C,

T= 30°C , m= 250 g

c2 = 0.4 cal/g. °C, T= 30°C,

m2 = 250 g, L = 80 cal/g,

T2 = 30°C

1 kcal/kg. °C ≡ 1 cal/kg. °C

उष्णता विनिमयाच्या तत्त्वानुसार, उष्ण वस्तूने गमावलेली उष्णता = थंड वस्तू ग्रहण केलेले उष्णता.
(एकके न लिहिता)

Q1 = m1c1(T1 - T)

→ = 100 × 0.1 × (30 - T) = 300 - 10T

Q2 = m2c2(T2 - T)

→ = 250 × 0.4 × (30 - T) = 3000 - 100T 

Q3 = m3L + m3cw(T - 0)

→ = 10 × 80 + 10 × 1 × T = 800 + 10T

आता, Q1 + Q2 + Q3

∴ 300 - 10T + 3000 - 100T = 800 + 10T
∴ 300 + 3000 - 800 = 100T + 10T + 10T
∴ 2500 = 120T
∴ मिश्रणाचे तापमान,

T = `2500/120 = 125/6 = 20.83^circ"C".`

Concept: दवबिंदू तापमान आणि आर्द्रता (Due point and Humidity)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×