एका बोरॉन : स्कँडिअम :: एका ॲल्युमिनिअम : ______ - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisements
Advertisements
Fill in the Blanks

एका बोरॉन : स्कँडिअम :: एका ॲल्युमिनिअम : ______

Advertisements

Solution

एका बोरॉन : स्कँडिअम :: एका ॲल्युमिनिअम : गॅलिअम

Concept: मेंडेलीव्हची आवर्तसारणी (Mendeleev’s Periodic table)
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 2: मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण - सहसंबंध ओळखा

APPEARS IN

RELATED QUESTIONS

मेंडेलिव्हच्या वेळी _____ मूलद्रव्ये ज्ञात होती.


गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.


गटात न बसणारा शब्द ठरवा व त्याचे स्पष्टीकरण लिहा.


मेंडेलिव्हच्या आवर्तसारणीतील कोणत्याही एका मूलद्रव्याच्या ऑक्सइडचे रेणुसूत्र लिहा.


कोणत्या मूलद्रव्यांच्या क्रमाबद्दल मेंडेलिव्हच्या आवर्तसारणीत संदिग्धता होती?


जोड्या जुळवा.

क्र. 'अ' गट   'ब' गट
1) एका ॲल्युमिनिअम अ) स्कँडिअम
2) एका सिलिकॉन ब) गॅलिअम
3) एका बोरॉन क) जर्मेनिअम
    ड) बेरिलिअम्

जोड्या जुळवा.

क्र. 'अ' गट   'ब' गट
1) s - खंड अ) लँथेनाइड व ॲक्टिनाइड
2) p - खंड ब) गण 3 ते 12
3) d - खंड क) गण 1, 2
4) f - खंड ड) गण 13 ते 18
    इ) शून्य गण

आवर्तसारणीची रचना करताना मेंडेलिव्हने मूलद्रव्यांचे रासायनिक व भौतिक गुणधर्म विचारात घेतले.


आधुनिक आवर्तसारणीत प्रत्येक चौकटीत मूलद्रव्यांचे अणुवस्तुमानांक दर्शवले आहेत.


मेंडेलीव्हच्या आवर्तसारणीतील त्रुटी लिहा.


Share
Notifications      Forgot password?
Use app×