‘अ’ या धातूचे इलेक्ट्रॉन संरूपण 2,8,1 आहे आणि ‘ब’ या धातूचे इलेक्ट्रॉन संरुपण 2, 8, 8, 2 आहे. या दोन धातूंपैकी कोणता धातू हा अधिक अभिक्रियाशील आहे. त्यांची विरल HCl आम्लासोबत होणारी अभिक्रिया लिहा. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

‘अ’ या धातूचे इलेक्ट्रॉन संरूपण 2, 8, 1 आहे आणि ‘ब’ या धातूचे इलेक्ट्रॉन संरुपण 2, 8, 8, 2 आहे. या दोन धातूंपैकी कोणता धातू हा अधिक अभिक्रियाशील आहे. त्यांची विरल HCl आम्लासोबत होणारी अभिक्रिया लिहा.

Advertisement Remove all ads

Solution

जेवढे बाह्यतम कक्षेत इलेक्ट्रॉन कमी, तेवढी धातूची क्रियाशीलता अधिक असते. अ या धातूच्या बाह्यतम कक्षेत एक इलेक्ट्रॉन असतो, तर ब या धातूच्या बाह्यतम कक्षेत दोन इलेक्ट्रॉन असतात. म्हणून अ हा धातू ब या धातूपेक्षा अधिक क्रियाशील आहे.

धातू अ हा सोडिअम आहे, तर धातू ब हा कॅल्शिअम आहे. ब या धातूची विरल हायड्रोक्लोरिक आम्लाशी होणारी अभिक्रिया पुढीलप्रमाणे असेल. यात हायड्रोजन वायू मुक्त होतो.

\[\ce{\underset{\text{कॅल्शिअम}}{Ca} + \underset{\text{विरल}}{2HCl} -> \underset{\text{कॅल्शिअम क्लोराइड}}{CaCl2} + \underset{\text{हायड्रोजन}}{H2↑}}\]

\[\ce{\underset{\text{सोडिअम}}{2Na} + {2HCl} -> \underset{\text{सोडिअम क्लोराइड}}{2NaCl_{(aq)}} + \underset{\text{हायड्रोजन}}{H2_{(g)}}}\]

Concept: धातूंची अभिक्रियाशीलता श्रेणी (Reactivity series of metals)
  Is there an error in this question or solution?
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×