Advertisement Remove all ads

A, B, C, हे तीन घोडे एका शर्यतीत आहेत. A घोडा जिंकण्याची संभाव्यता B पेक्षा दुप्पट आहे आणि B घोडा जिंकण्याची संभाव्यता C घोड्याच्या संभाव्यतेपेक्षा दुप्पट आहे, तर प्रत्येकाची जिंकण्या - Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Sum

A, B, C, हे तीन घोडे एका शर्यतीत आहेत. A घोडा जिंकण्याची संभाव्यता B पेक्षा दुप्पट आहे आणि B घोडा जिंकण्याची संभाव्यता C घोड्याच्या संभाव्यतेपेक्षा दुप्पट आहे, तर प्रत्येकाची जिंकण्याची संभाव्यता काढा. 

Advertisement Remove all ads

Solution

P(C) हा x मानू.

B घोडा जिंकण्याची संभाव्यता C घोड्याच्या संभाव्यतेपेक्षा दुप्पट आहे.

∴ P(B) = 2 × P(C) = 2x

A घोडा जिंकण्याची संभाव्यता B घोड्याच्या संभाव्यतेपेक्षा दुप्पट आहे.

P(A) = 2 × P(B) = 2 × 2x = 4x

एकूण संभाव्यता 1 आहे.

∴ P(A) + P(B) + P(C) = 1

∴ 4x + 2x + x = 1

∴ 7x = 1

∴ x = `1/7`

∴ P(C) = x = `1/7`,

P(B) = 2x = 2 × `1/7 = 2/7`

P(A) = 4x = 4 × `1/7 = 4/7`

∴ P(A) = `4/7`, P(B) = `2/7`, P(C) = `1/7`

Concept: संभाव्यता: ओळख
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×