A(-4, -2), B(-3, -7) C(3, -2) आणि D(2, 3) हे बिंदू क्रमाने जोडले तर तयार होणाऱ्या ABCD या चौकोनाचा प्रकार लिहा. - Mathematics 2 - Geometry [गणित २ - भूमिती]

Advertisements
Advertisements
Sum

A(-4, -2), B(-3, -7) C(3, -2) आणि D(2, 3) हे बिंदू क्रमाने जोडले तर तयार होणाऱ्या ABCD या चौकोनाचा प्रकार लिहा.

Advertisements

Solution

AB चा चढ = `(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1) = (-7 - (-2))/(-3 - (-4)) = (-7 + 2)/(-3 + 4) = (-5)/1 = -5`

BC चा चढ = `(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1) = (-2 - (-7))/(3 - (-3)) = (-2 + 7)/(3 + 3) = 5/6`

CD चा चढ = `(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1) = (3 - (-2))/(2 - 3)`

AD चा चढ = `(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1) = (3 - (-2))/(2 - (-4)) = (3 + 2)/(2 + 4) = 5/6`

AB चा चढ = CD चा चढ

∴ रेषा AB || रेषा CD

BC चा चढ = AD चा चढ

∴ रेषा BC || रेषा AD

म्हणजेच, `square"ABCD"` च्या संमुख बाजूंच्या जोड्या समांतर आहेत.

∴ `square"ABCD"` हा समांतरभुज चौकोन आहे.

∴ A, B, C व D हे `square"ABCD"` ह्या समांतरभुज चौकोनाचे शिरोबिंदू आहेत. 

Concept: रेषेचा चढ (Slope of a line)
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 5: निर्देशक भूमिती - संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 [Page 123]

APPEARS IN

Balbharati Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी]
Chapter 5 निर्देशक भूमिती
संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 5 | Q 18. | Page 123

RELATED QUESTIONS

रेषेने X-अक्षाच्या धन दिशेशी केलेला कोन दिला आहे, त्यावरून त्या रेषेचा चढ काढा. 

60°


रेषेने X-अक्षाच्या धन दिशेशी केलेला कोन दिला आहे, त्यावरून त्या रेषेचा चढ काढा. 

90°


खाली दिलेल्या बिंदूंतून जाणाऱ्या रेषेचा चढ काढा.

C(5, -2) आणि D(7, 3)


खाली दिलेल्या बिंदूंतून जाणाऱ्या रेषेचा चढ काढा.

L(-2, -3) आणि M(-6, -8)


A(-4, -7), B(-1, 2), C(8, 5) आणि D(5, -4) हे ABCD या समांतरभुज चौकोनाचे शिरोबिंदू आहेत, हे दाखवा.


खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, हे ठरवा. 

R(1, -4), S(-2, 2), T(-3, 4)


खालीलपैकी ______ हा बिंदू X - अक्षावर आरंभबिंदूच्या उजवीकडे आहे.


(-3,4) या बिंदूचे आरंभबिंदूपासून अंतर ______ आहे. 


एका रेषेने X - अक्षाच्या धन दिशेशी 30° चा कोन केला आहे, म्हणून त्या रेषेचा चढ ______ आहे. 


A(1,7), B(6,3) C(0,-3) आणि D(-3,3) हे शिरोबिंदू असलेला एक चौकोन आहे. त्या चौकोनाच्या प्रत्येक कर्णाचा चढ काढा. 


Share
Notifications      Forgot password?
Use app×