A(1, -1), B(0, 4), C(-5, 3) हे त्रिकोणाचे शिरोबिंदू आहेत, तर प्रत्येक बाजूचा चढ काढा. - Mathematics 2 - Geometry [गणित २ - भूमिती]

Advertisements
Advertisements
Sum

A(1, -1), B(0, 4), C(-5, 3) हे त्रिकोणाचे शिरोबिंदू आहेत, तर प्रत्येक बाजूचा चढ काढा. 

Advertisements

Solution

आपल्याला माहीत आहे, की रेषेचा चढ = `(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)`

रेषा AB चा चढ = `(4 - (-1))/(0 - 1) = (4 + 1)/(-1) = -5`

 रेषा BC चा चढ = `(3 - 4)/(-5 - 0) = (-1)/(-5) = 1/5`

रेषा AC चा चढ = `(3 - (-1))/(-5 - 1) = (3 + 1)/(-6) = (-4)/6 = (-2)/3`

∴ दिलेल्या त्रिकोणाच्या बाजू AB, BC व AC चे चढ अनुक्रमे –5, `1/5` व `(-2)/3` आहेत. 

Concept: रेषेचा चढ (Slope of a line)
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 5: निर्देशक भूमिती - सरावसंच 5.3 [Page 121]

APPEARS IN

RELATED QUESTIONS

रेषेने X-अक्षाच्या धन दिशेशी केलेला कोन दिला आहे, त्यावरून त्या रेषेचा चढ काढा. 

45°


रेषेने X-अक्षाच्या धन दिशेशी केलेला कोन दिला आहे, त्यावरून त्या रेषेचा चढ काढा. 

90°


खाली दिलेल्या बिंदूंतून जाणाऱ्या रेषेचा चढ काढा.

A(2, 3) आणि B(4, 7)


खाली दिलेल्या बिंदूंतून जाणाऱ्या रेषेचा चढ काढा.

P(-3, 1) आणि Q(5, -2)


खाली दिलेल्या बिंदूंतून जाणाऱ्या रेषेचा चढ काढा.

E(-4, -2) आणि F(6, 3)


R(1, -1) आणि S(-2, k) असून RS या रेषेचा चढ -2 असेल तर k ची किंमत काढा.


P(2, 4), Q(3, 6), R(3, 1) आणि S(5, k) असून रेषा PQ ही रेषा RS ला समांतर आहे, तर k ची किंमत काढा.


खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, हे ठरवा. 

P(2, -5), Q(1, -3), R(-2, 3)


खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत, हे ठरवा. 

A(-4, 4), K`(-2, 5/2)`, N(4, -2)


A(-4, -2), B(-3, -7) C(3, -2) आणि D(2, 3) हे बिंदू क्रमाने जोडले तर तयार होणाऱ्या ABCD या चौकोनाचा प्रकार लिहा.


Share
Notifications      Forgot password?
Use app×