_____ भिंग नेहमी आभासी व खूपच छोटी प्रतिमा तयार करतात. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
Fill in the Blanks

_____ भिंग नेहमी आभासी व खूपच छोटी प्रतिमा तयार करतात.

Options

  • समतली बहिर्वक्र

  • द्विबहिर्वक्र

  • द्विअंतर्वक्र

  • द्विनाभीय

Advertisement Remove all ads

Solution

द्विअंतर्वक्र भिंग नेहमी आभासी व खूपच छोटी प्रतिमा तयार करतात.

Concept: भिंगे (Lenses)
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 7: भिंगे व त्यांचे उपयोग - खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी]
Chapter 7 भिंगे व त्यांचे उपयोग
खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 8
Share
Notifications      Forgot password?
View in app×