3.3 सेमी त्रिज्येचे वर्तुळ काढा. त्यामध्ये 6.6 सेमी लांबीची जीवा PQ काढा. बिंदू P व बिंदू Q मधून वर्तुळाला स्पर्शिका काढा. स्पर्शिकांबाबत तुमचे निरीक्षण नोंदवा. - Mathematics 2 - Geometry [गणित २ - भूमिती]

Advertisements
Advertisements
Diagram

3.3 सेमी त्रिज्येचे वर्तुळ काढा. त्यामध्ये 6.6 सेमी लांबीची जीवा PQ काढा. बिंदू P व बिंदू Q मधून वर्तुळाला स्पर्शिका काढा. स्पर्शिकांबाबत तुमचे निरीक्षण नोंदवा.

Advertisements

Solution

कच्ची आकृती

विश्लेषण:

`{:("रेख"  "OP" ⊥ "रेषा"  "l"), ("रेख"  "OQ" ⊥ "रेषा"  "m"):}}` .....[स्पर्शिका त्रिज्येला लंब असते.]

रेख OP व रेख OQ ला अनुक्रमे बिंदू P व Q वर लंब असणाऱ्या रेषा या बिंदू P व Q वर अपेक्षित स्पर्शिका आहेत.

रचनेच्या पायऱ्या:

i. O केंद्र 3.3 सेमी त्रिज्येचे एक वर्तुळ काढा.

ii. 6.6 सेमी लांबीची जीवा PQ काढा.

iii. किरण OP व OQ काढा.

iv. किरण OP ला बिंदू P वर असणारी रेषा l काढा.

v. किरण OQ ला बिंदू Q वर लंब असणारी रेषा m काढा. रेषा l आणि m या वर्तुळाच्या अपेक्षित स्पर्शिका आहेत. 

त्रिज्या = 3.3 सेमी

∴ व्यास = 2 × 3.3 = 6.6 सेमी

∴ PQ ही जीवा वर्तुळाचा व्यास आहे.

∴ वर्तुळाच्या P व Q बिंदूंतील (व्यासाचे अंत्यबिंदू) स्पर्शिका एकमेकांना समांतर असतील.  

 

Concept: दिलेल्या वर्तुळाला त्याबाहेरील दिलेल्या बिंदूतून स्पर्शिका काढणे.
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 4: भौमितिक रचना - Q ४)

RELATED QUESTIONS

3.4 सेमी त्रिज्येचे वर्तुळ काढा. त्यामध्ये 5.7 सेमी लांबीची जीवा MN काढा. बिंदू M व बिंदू N मधून वर्तुळाला स्पर्शिका काढा.


P केंद्र व 3.4 सेमी त्रिज्या घेऊन एक वर्तुळ काढा. वर्तुळ केंद्रापासून 5.5 सेमी अंतरावर Q बिंदू घ्या. Q बिंदूतून वर्तुळाला स्पर्शिका काढा.


केंद्र O असलेले 3.5 सेमी त्रिज्येचे वर्तुळ काढा. वर्तुळ केंद्रापासून 5.7 सेमी अंतरावर बिंदू P घ्या. P बिंदूमधून वर्तुळाची स्पर्शिका काढा.


6.4 सेमी व्यासाचे वर्तुळ काढा. वर्तुळकेंद्रापासून व्यासाएवढ्या अंतरावर बिंदू R घ्या. या बिंदूतून वर्तुळाच्या स्पर्शिका काढा.


केंद्र P असलेले वर्तुळ काढा. 100° मापाचा एक लघुकंस AB काढा. बिंदू A व बिंदू B मधून वर्तुळाला स्पर्शिका काढा.


केंद्र E असलेले 3.4 सेमी त्रिज्येचे वर्तुळ काढा. वर्तुळावर F बिंदू घ्या. बिंदू A असा घ्या, कि E-F-A आणि FA = 4.1 सेमी. बिंदू A मधून वर्तुळाला स्पर्शिका काढा.


पुढील उपप्रश्नासाठी चार पर्यायी उत्तरे दिली आहेत. त्यांपैकी अचूक पर्याय निवडून त्यांचे वर्णाक्षर लिहा.

वर्तुळाच्या बाह्यबिंदूतून वर्तुळाला जास्तीत जास्त ______ स्पर्शिका काढता येतील. 


4.5 सेमी लांबीचा रेख AB काढा. रेख AB चा लंबदुभाजक काढा. 


वर्तुळावर P हा कोणताही एक बिंदू घ्या. किरण OP काढा.
किरण OP ला किरण P मधून लंब रेषा काढा. 

3.3 सेमी त्रिज्येचे व O केंद्र असलेले वर्तुळ काढून त्यामध्ये 6.6 सेमी लांबीची जीवा PQ काढा.
किरण OP व किरण OQ काढा.
P मधून किरण OP ला लंब रेषा काढा.
Q मधून किरण OQ ला लंब रेषा काढा.

Share
Notifications      Forgot password?
Use app×