Maharashtra State BoardHSC Commerce 12th Board Exam
Advertisement Remove all ads

(१) गुप्तहेर वेशांतर करून खऱ्या माहितीचा शोध घेतात. (२) अतिवृष्टीमुळे ओला दुष्काळ पडला. (३) काही माणसे केलेल्या कामाचे मानधन घेणे टाळतात. (४) निळासावळा झरा वाहतो बेटाबेटांतुन. - Marathi

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Chart
Fill in the Blanks

पुढील वाक्ये अभ्यासून तक्ता पूर्ण करा.

(१) गुप्तहेर वेशांतर करून खऱ्या माहितीचा शोध घेतात.
(२) अतिवृष्टीमुळे ओला दुष्काळ पडला.
(३) काही माणसे केलेल्या कामाचे मानधन घेणे टाळतात.
(४) निळासावळा झरा वाहतो बेटाबेटांतुन.

अ. क्र. सामासिक शब्द

विग्रह

(१)

____________

अन्य असा वेश

(२)

दुष्काळ

____________

(३)

____________

मान हेच धन

(४)

____________

निळा सावळा असा

Advertisement Remove all ads

Solution

अ. क्र. सामासिक शब्द

विग्रह

(१)

वेशांतर

अन्य असा वेश

(२)

दुष्काळ

दुः (वाईट) असा काळ

(३)

मानधन

मान हेच धन

(४)

निळासावळा

निळा सावळा असा

Concept: व्याकरण (12th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board
Chapter 5.01 व्याकरण-वाक्यप्रकार व वाक्यरूपांतर, समास, प्रयोग, अलंकार
कर्मधारय समास | Q 1 | Page 119
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×