Advertisement Remove all ads

1 g वस्तुमानाचे दोन पदार्थ अ आणि ब यांना एकसारखी उष्णता दिल्यावर अ चे तापमान 3°C ने तर ब चे तापमान 5°C ने वाढवले यावरून अ व ब पैकी कोणाची विशिष्ट उष्माधारकता जास्त आहे? किती पटीने? - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Sum

1 g वस्तुमानाचे दोन पदार्थ अ आणि ब यांना एकसारखी उष्णता दिल्यावर अ चे तापमान 3°C ने तर ब चे तापमान 5°C ने वाढवले यावरून अ व ब पैकी कोणाची विशिष्ट उष्माधारकता जास्त आहे? किती पटीने?

Advertisement Remove all ads

Solution

दिलेले :

m = 1 g, ΔT1 = 3°C,

ΔT2 = 5°C, Q समान

येथे Q = m, c1ΔT= m c2ΔT2

∴ `"c"_1/"c"_2 = (Δ"T"_2)/(Δ"T"_1) = (5^circ"C")/(3^circ"C") = 5/3`

म्हणजेच c1 > c2

’ ची विशिष्ट उष्माधारकता जास्त आहे.
’ ची विशिष्ट उष्माधारकता '' च्या विशिष्ट उष्माधारकतेच्या `5/3` पट आहे.

Concept: विशिष्ट उष्मा धारकता (Specific Heat Capacity)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×