वेगवेगळ्या समूहांप्रति असलेली जबाबदारी - शासनाप्रति जबाबदारी (Responsibility towards Government)

Advertisement Remove all ads

Topics

description

  1. नियमितपणे कर भरणा
  2. नियम व कायद्यांचे पालन
  3. परकीय चलन मिळवणे.
  4. आर्थिक विकास
  5. सामाजिक-आर्थिक धोरणांची अमंलबजावणी
  6. शासनास सूचना करणे
  7. अनुचित लाभ
  8. शासकीय कोषागारासाठी योगदान
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×