वेगवेगळ्या समूहांप्रति असलेली जबाबदारी - मालकांप्रति जबाबदारी / भागधारकांप्रति जबाबदारी (Responsibilities Towards Owners)

Advertisement Remove all ads

Topics

  1. माफक नफा
  2. व्यवसाय संधीचा शोध
  3. भांडवलाचा पर्याप्त वापर
  4. कमीत कमी उपव्यय 
  5. कार्यक्षम व्यवसाय
  6. भाग बाजारामध्ये योग्य व्यवहार
  7. विस्तार आणि विविधता
  8. ठराविक मुदतीत माहिती
  9. मागधारकांच्या / मालकांच्या निधीचा प्रभावीपणे वापर
  10. नावलौकिक निर्माण करणे.
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications      Forgot password?
View in app×