सार्वजनिक वित्त संरचना - सार्वजनिक खर्च

Advertisement Remove all ads

Topics

 • सार्वजनिक खर्च
 • सार्वजनिक खर्चांचे वर्गीकरण:
 1. महसुली खर्च
 2. भांडवली खर्च
 3. विकासात्मक खर्च
 4. विकासेतर खर्च
 • शासनाच्या सार्वजनिक खर्चात वाढ होण्याची कारणे:
 1. शासनाच्या कार्यात वाढ
 2. लोकसंख्येची वेगाने होणारी वाढ
 3. वाढते शहरीकरण
 4. सरंक्षण खर्चात वाढ
 5. लोकशाही शासन पद्धतीचा प्रसार
 6. भाववाढ 
 7. औद्योगिक विकास
 8. आपत्ती व्यवस्थापन
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×