भूमी उपयोजनाचे वर्गीकरण - ग्रामीण भूमी उपयोजन

Advertisement Remove all ads

Topics

  1. वने
  2. बिगरशेती
  3. ओसाड (नापीक) आणि अनुत्पादक भूमी
  4. कायमस्वरूपी गायरान आणि चराऊ जमीन
  5. किरकोळ वृक्ष, पिके व वनराई, जमीन (निव्वळ लागवडीखाली नसलेली)
  6. पिकाऊ अनुत्पादक जमीन
  7. चालू पड जमीन
  8. चालू पडशिवायची पड जमीन
  9. निव्वळ लागवडीखालील क्षेत्र
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×