भौगोलिक शोध व शोधक

Advertisement Remove all ads

Topics

 • मार्को पोलो 
 • इब्न बतूता 
 • हेन्री द नॅव्हिगेटर
 • बार्थोलोम्यु डायस 
 • ख्रिस्तोफर कोलंबस
 • अमेरिगो वेस्पुसी
 • वास्को-द-गामा
 • फर्डिनंड मॅगेलन
 • सॅम्युअस डी शम्प्लेन
 • अेबल जानस्वाँ टासमन
 • कॅप्टन जेम्स कुक
 • लुई अन्टोनी द बोगनविले
 • मेंगो पार्क
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×